Pinkster Psalm 119

Psalms 119:49-56
49  Sajin. Gedenk die woord aan u kneg, omdat U my laat hoop het.
50  Dit is my troos in my ellende, dat u belofte my lewend maak.
51  Vermeteles het baie met my gespot; van u wet het ek nie afgewyk nie.
52  Ek het gedink, o HERE, aan u oordele van ouds, en ek het my getroos.
53  Toorngloed het my aangegryp vanweë die goddelose wat u wet verlaat.
54  U insettinge was gesange vir my in die huis van my vreemdelingskap.
55  HERE, in die nag het ek gedink aan u Naam, en ek het u wet onderhou.
56  Dit het my deel geword, omdat ek u bevele bewaar het.

Pinkster Psalm 8

Psalms 8:1-10
1  Vir die musiekleier; op die Gittiet. ‘n Psalm van Dawid.
2  o HERE, onse Here, hoe heerlik is u Naam op die ganse aarde! U wat u majesteit gelê het op die hemele.
3  Uit die mond van kinders en suiglinge het U sterkte gegrondves, om u teëstanders ontwil, om die vyand en wraakgierige stil te maak.
4  As ek u hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre wat U toeberei het—
5  wat is die mens dat U aan hom dink, en die mensekind dat U hom besoek?
6  U het hom ‘n weinig minder gemaak as ‘n goddelike wese en hom met eer en heerlikheid gekroon.
7  U laat hom heers oor die werke van u hande; U het alles onder sy voete gestel:
8  skape en beeste, dié almal, en ook die diere van die veld,
9  die voëls van die hemel en die visse van die see, wat trek deur die paaie van die see.
10  o HERE, onse Here, hoe heerlik is u Naam op die ganse aarde!

24 Mei – Psalm Pinkster Psalm 23

Psalms 23:1-6
1  ‘n Psalm van Dawid. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie.
2  Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen.
3  Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil.
4  Al gaan ek ook in ‘n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my.
5  U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teëstanders; U maak my hoof vet met olie; my beker loop oor.
6  Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe; en ek sal in die huis van die HERE bly in lengte van dae.

24 Mei – Psalm 121

Psalms 121:1-8
1  ‘n Bedevaartslied. Ek slaan my oë op na die berge: waar sal my hulp vandaan kom?
2  My hulp is van die HERE wat hemel en aarde gemaak het.
3  Hy kan jou voet nie laat wankel nie; jou Bewaarder kan nie sluimer nie.
4  Kyk, die Bewaarder van Israel sluimer of slaap nie.
5  Die HERE is jou Bewaarder; die HERE is jou skaduwee aan jou regterhand.
6  Die son sal jou bedags nie steek nie, die maan ook nie by nag nie.
7  Die HERE sal jou bewaar vir elke onheil; jou siel sal Hy bewaar.
8  Die HERE sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in ewigheid.