Klein Jani word gedoop.

Made with Repix (http://repix.it)

Dit was gister ’n heerlike voorreg om aan klein Jani die doop te kon bedien. Jaco, Johanri baie geluk en seën vir julle! Ons bid haar die gebed uit die formelier toe:

Ons almagtige, ewige, barmhartige en troue Bondsgod –

Ons bid dat U hierdie kindjie wat ten doop gebring word, in genade sal aansien. Ons dank U vir die belofte dat U ons en ons kinders deur die bloed van Jesus Christus, u Seun, van al ons sondes reinig.

Gee genadiglik dat sy wat vandag deur die doop as lidmaat van u gemeente ingelyf word, sal antwoord op u roepstem en sal begeer om as kind van God aangeneem te word. Gee dat sy U daagliks sal volg met ‘n waaragtige geloof, vaste hoop en vurige liefde en U voortdurend uit dankbaarheid en met vreugde sal dien sodat sy eendag sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus sal verskyn. Ons bid ook dat U die ouers genade en krag sal gee om haar as verbondskind op te voed in die vrese van die Here en ‘n voorbeeld vir haar te wees.

Vader, Seun en Heilige Gees, aan U die enige en waaragtige God, wil ons saam met hierdie doopouers en kindjie ons lof, aanbidding, eer en heerlikheid tot in alle ewigheid toebring. Amen.

AP Kerk Witrivier het ‘n Groentetuin!

F4B48436-A57D-4115-BEE3-D59F11C2929ED78AA512-92DE-456D-B73C-9DD0574900F5

Ons is baie opgewonde om die pragtige projek uit die gemeente met u te kan deel:

op die stukkie grond tussen die kerk en die skool (m.a.w. voor die bamboesbos) het een van ons lidmate die inisiatief geneem om ‘n groentetuin aan te lê! Toe ek gaan ondersoek instel presies waarvoor die projek bedoel is, het sy gesê:

 “Die gedagte is dat almal wat van die groente wil hê vir hulle daar moet kom pluk – ek gaan dit nie vir hulle doen nie, maar ek wil self ook van die spinasie hê! Oor twee weke is die eerstes al reg!”

Daarom wil ons dan nou die uitnodiging rig – as jy wil kom deelneem (as jy plantjies of sade of selfs hulpmiddels het wat handig gebruik kan word) kom meld dit asb. by enige van die diakens aan.

Soli Deo Gloria!