24 Mei – Psalm Pinkster Psalm 23

Psalms 23:1-6
1  ‘n Psalm van Dawid. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie.
2  Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen.
3  Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil.
4  Al gaan ek ook in ‘n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my.
5  U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teëstanders; U maak my hoof vet met olie; my beker loop oor.
6  Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe; en ek sal in die huis van die HERE bly in lengte van dae.

24 Mei – Psalm 121

Psalms 121:1-8
1  ‘n Bedevaartslied. Ek slaan my oë op na die berge: waar sal my hulp vandaan kom?
2  My hulp is van die HERE wat hemel en aarde gemaak het.
3  Hy kan jou voet nie laat wankel nie; jou Bewaarder kan nie sluimer nie.
4  Kyk, die Bewaarder van Israel sluimer of slaap nie.
5  Die HERE is jou Bewaarder; die HERE is jou skaduwee aan jou regterhand.
6  Die son sal jou bedags nie steek nie, die maan ook nie by nag nie.
7  Die HERE sal jou bewaar vir elke onheil; jou siel sal Hy bewaar.
8  Die HERE sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in ewigheid.

Preek 26 April 2020: Gebed – die Onse Vader

Mense sê al meer dat ons moet bid – dat ons moet terug keer na God toe. Ek stem heeltemal saam! Daarom is dit nou ‘n goeie geleentheid om die Onse Vader te bestudeer sodat ons weer by ons Heiland kan leer hoe om te bid.

Hier is die klankbaan as jy data wil spaar. 

“Só moet julle dan bid: Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word; laat u koninkryk kom; laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde; gee ons vandag ons daaglikse brood; en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe; en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.”  (Mt. 6:9-13)