Klein Jani word gedoop.

Made with Repix (http://repix.it)

Dit was gister ’n heerlike voorreg om aan klein Jani die doop te kon bedien. Jaco, Johanri baie geluk en seën vir julle! Ons bid haar die gebed uit die formelier toe:

Ons almagtige, ewige, barmhartige en troue Bondsgod –

Ons bid dat U hierdie kindjie wat ten doop gebring word, in genade sal aansien. Ons dank U vir die belofte dat U ons en ons kinders deur die bloed van Jesus Christus, u Seun, van al ons sondes reinig.

Gee genadiglik dat sy wat vandag deur die doop as lidmaat van u gemeente ingelyf word, sal antwoord op u roepstem en sal begeer om as kind van God aangeneem te word. Gee dat sy U daagliks sal volg met ‘n waaragtige geloof, vaste hoop en vurige liefde en U voortdurend uit dankbaarheid en met vreugde sal dien sodat sy eendag sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus sal verskyn. Ons bid ook dat U die ouers genade en krag sal gee om haar as verbondskind op te voed in die vrese van die Here en ‘n voorbeeld vir haar te wees.

Vader, Seun en Heilige Gees, aan U die enige en waaragtige God, wil ons saam met hierdie doopouers en kindjie ons lof, aanbidding, eer en heerlikheid tot in alle ewigheid toebring. Amen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s